• Niamh
  • Foilsithe Lún. 26, 2019

FOLÚNTAS: OIFIGEACH FORBARTHA

Gnó Mhaigh Eo

FOLÚNTAS: Oifigeach Forbartha
 
Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine cruthaitheach, réamhghníomhach agus cumasach chun bheith ina (h)Oifigeach Forbartha leis an gcuideachta chomhpháirtíochta seo, a bhfuil sé mar aidhm aici oibriú le lucht gnó an chontae chun leas a bhaint as an nGaeilge mar acmhainn eacnamaíochta luachmhar.
 
Buncháilíochtaí:
• Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa;
• Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus taithí chuí san earnáil ghnó/Ghaeilge;
• Tuiscint ar chúrsaí teanga agus gnó agus scileanna margaíochta den scoth;
• Sárscileanna riaracháin agus ríomhaireachta;
• Scileanna cumarsáide, idirphearsanta, gréasánaithe agus cur i láthair den scoth;
• Scileanna aistriúcháin ar ardchaighdeán;
• Ní mór go mbeadh an duine a roghnófar fuinniúil, solúbtha agus ábalta oibriú go han-mhaith as a stuaim féin agus le foireann;
• Cumasach in éascú grúpaí
 
Tréithe inmhianaithe eile:
• Scileanna agus taithí acu i mbainistiú imeachtaí;
• Scileanna agus taithí acu i mbainistiú tionscadal;
• Taithí ar na meáin shóisialta a bhainistiú d’fhonn margaíocht a dhéanamh;
• Eolas, tuiscint agus suim acu i gcúrsaí Gaeilge;
 
Íocfar tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí ar an scála €27,567 - €42,041.
 
Ní mór láncheadúnas glan Éireannach tiomána a bheith ag an té a cheapfar agus carr ar fáil dó/di le húsáid le haghaidh a c(h)uid oibre.
 
Seol litir chumhdaigh agus CV chuig niamh@gnomhaigheo.ie roimh 5i.n., 25 Meán Fómhair 2019.
 
Beidh cur i láthair agus scrúdú scríofa mar chuid den agallamh. Tá sonraí an phoist le fáil anseo.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gnó Mhaigh Eo.